Geschiedenis loge - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 2 Geschiedenis loge - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 3
 
Geschiedenis loge.Inleiding:


Korte Geschiedenis van de Achtbare Loge "Van Aerssen Beyeren"
Op 30 november 1976 kwamen vier broeders van de Achtbare Loge "L'Inséparable" tezamen in "De Gevleugelde Wildeman", Oude Stee 11 te Hoogerheide, teneinde de mogelijkheid te onderzoeken een maçonnieke kring of loge te stichten.
Ieder van de daar aanwezige broeders had hiervoor min of meer zijn eigen beweegreden zoals:
" arbeiden dichter bij de grens, waardoor wellicht een intensiever contact met de Belgische Broeders zou ontstaan;
" in het logeleven een nieuwe dynamiek creëren, zodat tijdens de discussieavonden, de zogenaamde comparities, meer ruimte voor een open uitwisseling van inzichten, ideeën en gedachten mogelijk zou zijn;
" of tenslotte, simpelweg, omdat een ledental van vijftig broeders niet direct bevordelijk was voor een intensief contact, zodat - volgens een eerdere afspraak - een afsplitsing bijna vanzelf in beeld kwam.
Hoe dan ook, bij ieder van hen leefde de wens in de maçonnieke arbeid een nieuw elan te bewerkstelligen, zonder daarbij de goede verhouding met "L'Inséparable" geweld aan te doen.
Men besloot een brief aan de Voorzittend Meester van de Achtbare Loge "L'Inséparable" te sturen met het verzoek om medewerking bij het streven naar de oprichting van een nieuwe Loge.
Deze brief, ondertekend door twaalf Meesters-Vrijmetselaars, alle leden van "L' Inséparable", werd op 12 december 1976 verstuurd.
Hiermee had de procedure, om tot de oprichting van een nieuwe Loge te komen, een aanvang genomen.
---------------
Op 19 november 1977 vond in de St.-Martinuskerk te Halsteren de plechtige installatie plaats van de Achtbare Loge "Van Aerssen Beyeren", een reizende loge, die in principe overal haar werkplaats kan inrichten, maar volgens een oude maçonnieke traditie vooral samenkomt in de achterzaal van café "Hof van Holland" - "Vaeders Hoefke" - te Huybergen.

 

Inmiddels heeft "Van Aerssen Beyeren" alweer haar 7de lustrum gevierd en is nog steeds die levende loge, die de oprichters van toentertijd voor ogen hadden…
Contact
Geschiedenis loge - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 9

Geschiedenis loge - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 5
Geschiedenis loge - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 6
Geschiedenis loge - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 7
 Geschiedenis loge - Vrijmetselaarsloge Nr 263, O:. Roosendaal (Vrijmetselarij voor de gemeente Woensdrecht en omstreken - Bergen op Zoom - Hoogerheide.) 8